Integritetspolicy

Det är viktigt för oss inom koncernen Curus AB (559338-8639) att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs. Observera att dessa villkor gäller från och med den 25 maj 2018.

Varför samlar vi information?

Oavsett om du är webbplatsbesökare, annonsör, leverantör eller mottagning samlar Curus-koncernen (koncernen) information för att erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. Viss information är även nödvändig ur en juridisk synpunkt, exempelvis avtal mellan koncernen och orders, leverantörsavtal och mottagningsavtal mellan koncernen och mottagningarna. För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och/eller för att fullgöra en för koncernen rättslig förpliktelse.

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras efter en intresseavvägning, där koncernens intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd sedan du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna. Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål.

Kunduppgifter. Kunduppgifter är uppgifter som dig som person och som är kopplat till beställare av böcker eller som mottagare av någon av våra väntrumstjänster; det kan vara namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter. Som annonsör behandlas du och går under benämningen kund och vi samlar därtill in adekvata uppgifter för ändamålsenliga behov som berör försäljning av annonsytor. Vi behandlar kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, kreditupplysning, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter samt säkerställa att våra tjänster och produkter når avsedd mottagare.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse.

Utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör urval och genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder.

Rättslig grund: berättigat intresse.

Tillhandahålla och förbättra service till våra kunder. Vi behandlar dina kunduppgifter och trafikuppgifter, såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att kunna tillhandahålla kundservice, för att kunna tillhandahålla vår självservice, och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna erbjuda dig bästa möjliga service. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (koncernen har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice).

Direktmarknadsföring. Vi behandlar kunduppgifter, som samlas in via formulär eller undersökningar, för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra produkter och tjänster. Vi behandlar trafikuppgifter, genom att samla in, spara, bearbeta och analysera, exempelvis att analysera hur just du använder våra tjänster och produkter, för att kunna skräddarsy erbjudanden som passar just dig. Marknadsföringen sker via t.ex. brev och e-post.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunduppgifter) och samtycke (godkännande av utskick).

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen. Vi behandlar dina kunduppgifter och trafikuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som du i något avseende är kund hos oss. Men vi kan även komma att spara dessa uppgifter längre för vissa ändamål exempelvis för:

Cookies

För att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att till exempel:

Du har alltid möjlighet att säga nej till cookies etc. För att göra detta krävs att du ändrar inställningarna i din webbläsare. Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse. För mer detaljerad information om cookies och hur du kan stänga av cookies, se www.minacookies.se

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter

Till underleverantörer eller till bolag i vår koncern som behandlar uppgifter för vår räkning. Vi anlitar underleverantörer och i vissa fall bolag inom vår egen koncern för att kunna leverera våra tjänster och produkter. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller på de villkor som vi anger.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Om vi anlitar leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/EES, i ett så kallat tredjeland, för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig och överför dina personuppgifter till ett tredje land för detta ändamål kontrollerar vi att det antingen finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att uppgifterna och dina rättigheter skyddas. Tillräckliga garantier kan vara att överföringen regleras av särskilda avtalsklausuler som skyddar dina rättigheter eller genom bindande företagsinterna regler.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här listar vi dina rättigheter och i slutet av dokumentet hittar du kontaktuppgifter till koncernen som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse. Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut.

Rätt att göra invändningar. Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på koncernen. Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet. Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss.

Kontaktuppgifter till Curus AB och till vårt dataskyddsombud

Om du vill utöva dina rättigheter t.ex. återkalla ditt samtycke: Kontakta oss skriftligen på Curus AB, c/o Convendum, Gävlegatan 16 |Box 6019| SE-102 31 STOCKHOLM. För övriga frågor kan du nå oss på 08 648 49 00 eller [email protected]

Om du inte vill ha vår direktmarknadsföring: Du har alltid rätt tacka nej till vår direktmarknadsföring av tjänster och produkter som görs via e-post eller per post. Klicka på avregistrera i e-postmeddelandet eller avregistrera dig per brev till adressen ovan.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig Curus-koncernen. Koncernen är ansvarig för den behandling av våra kunders (konsumenter) personuppgifter som görs för varumärken inom koncernen. Som personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålet och medlen för behandlingen.

Curus AB, c/o Convendum, Gävlegatan 16 |Box 6019| SE-102 31 STOCKHOLM

Dataskyddsombud Curus-koncernen. Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att mejla till [email protected]

Ändring av integritetspolicyn

Curus AB kan komma att ändra denna integritetspolicy. Den ändras på samma sätt som de allmänna villkoren för den tjänst eller produkt som du har hos oss. Vi kommer även meddela ändring på vår webbplats www.curus.se Där kommer vi även att hålla samtliga versioner av policyn tillgängliga för dig. Denna policy avser samtliga varumärken inom Curus-koncernen.

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.